แก้ไขรายวิชาที่ลงทะเบียนแล้ว


รหัสนักเรียน :  
เลขประชาชน :  
   
   
 
 


เริ่มลงทะเบียนได้ ตามเวลาที่กำหนด
<<< การลงทะเบียนสาระเพิ่มเติม และกิจกรรมชุมนุม >>>

 คำชี้แจง และ ข้อปฏิบัติ
1   นักเรียนควรศึกษารายละเอียดของแต่ละวิชา โดยเฉพาะวันเรียน และคาบเรียน
  แต่ละวิชา ต้องไม่ตรงกัน
2   นักเรียนควรเลือกวิชาตามจำนวนคาบที่กำหนด
  นักเรียนต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบ
3   นักเรียน ไม่ควร ให้เพื่อน ตัดสินใจ เลือก และลงทะเบียนให้
4   ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อ การลงทะเบียนในหัวข้อ ข้อมูลนักเรียนให้เรียบร้อยก่อนวันลงทะเบียน
5   การ Login ใช้ Username = รหัสประจำตัวนักเรียน
  การ Login ใช้ Password = หมายเลขประจำตัวประชาชน
  ถ้า Login ไม่ได้ เนื่องจาก รหัสนักเรียน หรือ หมายเลขประจำตัวประชาชน ผิด ให้ติดต่อห้องพักครู คอมพิวเตอร์ (ในเวลาราชการ)

กำหนดการวันและช่วงเวลาลงทะเบียน
วิชาเพิ่มเติม และ กิจกรรมชุมนุม
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันที่-เดือน-ปี เวลา ระดับชั้น หมายเหตุ
6 พฤษภาคม 2567 08:30น. เป็นต้นไป มัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาเพิ่มเติม
7 พฤษภาคม 2567 08:30น. เป็นต้นไป มัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาเพิ่มเติม
8 พฤษภาคม 2567 08:30น. เป็นต้นไป มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาเพิ่มเติม
9 พฤษภาคม 2567 12:00น. เป็นต้นไป มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิชาเพิ่มเติม
10 พฤษภาคม 2567 18:00น. เป็นต้นไป มัธยมศึกษาปีที่ 5, 6 วิชาเพิ่มเติม
11 พฤษภาคม 2567 20:00น. เป็นต้นไป มัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 3 กิจกรรมชุมนุม
12 พฤษภาคม 2567 08:30น. เป็นต้นไป มัธยมศึกษาปีที่ 4, 5, 6 กิจกรรมชุมนุม
13 - 31 พฤษภาคม 2567 08:30น. เป็นต้นไป ทุกระดับชั้น แก้ไขด้วยตนเอง เพิ่มเติม และกิจกรรมชุมนุม