ระบบกรอกข้อมูลและพิมพ์ใบมอบตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4

ประจำปีการศึกษา 2567

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง


กรณี ใช้รหัสผ่านเดิมไม่ได้ (รหัสผ่าน เป็น 1111)